Algemene voorwaarden
van CoffeeClick B.V.

1. Algemeen.

1.1. Op de tussen opdrachtgever enerzijds en COFFEECLICK B.V., verder te noemen COFFEECLICK anderzijds, tot stand te komen overeenkomsten, alsmede op voorafgaande aanbiedingen en op de acceptatie hiervan zijn geen andere voorwaarden toepasselijk dan hier vermeld, tenzij COFFEECLICK expliciet schriftelijk afwijkingen heeft vastgelegd.

2. Aanbieding en overeenkomst.

2.1. Iedere door COFFEECLICK uitgebrachte aanbieding, zowel mondeling als schriftelijk, is geheel vrijblijvend.

2.2. Vermeldingen van maten en/of gewichten van afbeeldingen en/of tekeningen van technische specificaties, kleur en soort, hoeveelheid, samenstelling, vermogens en kwaliteit e.d. in catalogi, brochures en of op andere wijze geschiedt zo nauwkeurig mogelijk. Deze opgaven zijn echter slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk door COFFEECLICK schriftelijk is bevestigd.

2.3. De overeenkomst geldt als gesloten bij ontvangst van de aanvaarding van een aanbod tenzij een vrijblijvend aanbod onverwijld wordt ingetrokken en daarenboven onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de overeenkomst door de directie van COFFEECLICK.

2.3.a. De gesloten overeenkomst gaat in op het moment van gebruiksklare oplevering van de apparatuur, tenzij er sprake is van reeds in gebruik zijnde apparatuur waarvoor een nieuwe overeenkomst met COFFEECLICK is gesloten. In dit laatste geval is de ingangsdatum voor de nieuwe looptijd de eerstvolgende facturatiedatum.

2.4. Opdrachten aan COFFEECLICK gedaan, gelden als onherroepelijk.

2.5. Alle met COFFEECLICK aangegane overeenkomsten zullen zijn gebaseerd op uitvoering in voor COFFEECLICK normale werktijden (van 08.30u tot 17.00u op normale werkdagen) en omstandigheden. Indien arbeid in overwerk, in het weekeinde, op feestdagen of onder afwijkende omstandigheden wordt verlangd en aanvaard, worden de extra kosten daarvan in rekening gebracht.

2.6. Tenzij anders overeengekomen, worden overeenkomsten aangegaan voor bepaalde tijd bij afloop van de overeengekomen periode (initiële contractperiode) telkens stilzwijgend verlengd met de helft van de initiële contractperiode (verlengingsperiode), tenzij een der partijen uiterlijk 12 maanden voor het einde van deze initiële periode dan wel de verlengingsperiode, de overeenkomst per aangetekend schrijven heeft opgezegd. Deze overeenkomst zal vervolgens bij uitblijven van de aangetekende opzegging 12 maanden voor expiratiedatum met dezelfde periode worden verlengd. Bijvoorbeeld: Als er initieel een contractperiode van 72 maanden is overeengekomen en niet uiterlijk 12 maanden voor expiratie aangetekend is opgezegd, wordt de overeenkomst met 36 maanden verlengd, terwijl deze daarna bij uitblijven van een aangetekende opzegging telkens met de verlengingsperiode van 36 maanden zal worden verlengd. Indien de apparatuur waarop deze overeenkomsten van toepassing zijn, na het verstrijken van de initiële contractperiode dan wel de verlengingsperiode bovenmatig veel stilstand vertoont, heeft opdrachtgever het recht op vervangende gelijkwaardige apparatuur tegen de dan contractueel geldende prijzen en condities. Deze apparatuur behoeft niet fabrieksnieuw te zijn.

2.7. Zonder schriftelijke toestemming van COFFEECLICK is opdrachtgever niet bevoegd zijn rechten uit de overeenkomst aan derden over te dragen.

2.8 Indien er aan een overeenkomst met COFFEECLICK een financieringsovereenkomst ten grondslag ligt met een externe financier factureert COFFEECLICK na afloop van de overeengekomen periode van deze financieringsovereenkomst de integrale huurprijs (huur en service) tot de overeenkomst met COFFEECLICK rechtsgeldig is geëxpireerd met in achtneming van art. 2.6.

3. Onderhoud.

3.1. In geval tussen partijen een all-in onderhoudsovereenkomst is afgesloten verbindt COFFEECLICK zich tevens jegens opdrachtgever alle onderdelen zo nodig te vervangen, alsmede tussentijdse reparaties te verrichten voor zover deze noodzakelijk zijn geworden door normaal gebruik en niet zijn toe te schrijven aan verplaatsing en/of ondeskundig gebruik, verwijtbaar gedrag inzake dagelijkse reiniging, dan wel invloeden van buitenaf en zonder toestemming van COFFEECLICK door derden uitgevoerde reparaties.

3.2. COFFEECLICK behoudt zich het recht voor om bij reparatie nieuwe of gereviseerde onderdelen te leveren.

3.3. Vervangen onderdelen worden c.q. blijven eigendom van COFFEECLICK.

3.4. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de overeengekomen vergoeding voor het onderhoud als bedoeld in Artikel 3.1 gebaseerd op normaal gebruik tijdens een 36-40 urige werkweek. Indien opdrachtgever het voornemen heeft de apparatuur met een grotere intensiteit te gebruiken, dient een aanvullende overeenkomst te worden afgesloten, bij gebreke waarvan de verplichtingen van COFFEECLICK ter zake van onderhoud tot dien worden opgeschort.

3.5. Opdrachtgever staat in voor zorgvuldig gebruik van de apparatuur met correcte opvolging van de door COFFEECLICK en fabrikant van de apparatuur geadviseerde schoonmaak- en ontkalkprocedures.

3.6. Apparatuur moet aangesloten zijn op een geaard stopcontact en een zogenaamde “wasmachinekraan” met overloopbeveiliging. Gebruik van de door COFFEECLICK geadviseerde waterfilters is verplicht. Periodieke vervanging van verbruikte waterfilters is voor rekening van opdrachtgever.

3.7. Periodiek zullen tellerstanden door COFFEECLICK op de apparatuur worden uitgelezen. Opdrachtgever geeft te allen tijden toestemming en toegang aan medewerkers van COFFEECLICK om dit mogelijk te maken.

3.8. Indien COFFEECLICK om een reden niet toe te rekenen aan COFFEECLICK de tellerstanden niet kan opnemen , zal opdrachtgever worden gefactureerd op basis van schatting, terwijl na ontvangst van de tellerstanden het eventuele verschil zal worden gecorrigeerd. Indien COFFEECLICK de tellerstanden moet schatten, is COFFEECLICK gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen ter hoogte van de kosten die COFFEECLICK ten behoeve van de schatting heeft moeten maken met een minimum van € 45,00.

3.9. Indien is overeengekomen dat COFFEECLICK de tellerstanden zal uitlezen door middel van aan de geleverde apparatuur gekoppelde telecommunicatievoorzieningen, is opdrachtgever verplicht deze voorzieningen in stand te houden. Opdrachtgever is niet gerechtigd de telecommunicatievoorzieningen zonder overleg met COFFEECLICK te onderbreken. Kosten voortvloeiend uit een onderbreking, anders dan tengevolge van een storing, zullen in voorkomende gevallen aan opdrachtgever worden doorberekend. In geval van onderbreking is opdrachtgever verplicht alsnog tellerstanden door te geven aan COFFEECLICK.

3.10. De prijs per koffieconsumptie is gebaseerd op een gemiddeld gebruik van bonen, te weten 8 gram per consumptie. Indien blijkt dat het gemiddeld bonengebruik hoger is dan 8 gram bonen per consumptie zal dit recht evenredig aan opdrachtgever worden gefactureerd a € 16,00 per kilogram bonen. Het zelfde geldt voor topping. Alle ingrediënten welke inbegrepen zijn in de consumpties worden nadrukkelijk vermeld bij artikel C. van de COFFEECLICK koop- of huurovereenkomst. Indien het gemiddeld verbruik van zowel koffie- als theeconsumpties lager is dan contractueel afgesproken in artikel C. van de overeenkomst, ontstaat er voor de klant geen recht op compensatie.

3.11. Indien sprake is van een overeenkomst zonder vaste afname van consumpties vermeld bij artikel C., geldt dat het aantal afgenomen consumpties per kwartaal op nacalculatie in rekening wordt gebracht. Hierbij gelden dezelfde regels als bij 3.10. t.a.v. het gemiddeld gebruik.

4. Huur.

4.1. In geval van een huurovereenkomst zal opdrachtgever het gehuurde uitsluitend voor zich en zijn eigen bedrijf op de daarvoor bestemde plaats mogen gebruiken en alleen na schriftelijke toestemming van COFFEECLICK het gehuurde mogen verplaatsen.

4.2. COFFEECLICK zal naar haar keuze een nieuw of gereviseerd apparaat ter beschikking kunnen stellen.

4.3. Alle bepalingen genoemd onder 3. (Service) maken onderdeel uit van de gesloten huurovereenkomst.

4.4. Opdrachtgever zorgt voor eigen rekening voor het dagelijks operationeel houden en reinigen van de apparatuur.

4.5. Opdrachtnemer draagt zorg voor verzekering van de gehuurde apparatuur.

4.6. Ingeval van diefstal, brand- en waterschade alsmede vernieling van de gehuurde apparatuur verbindt opdrachtgever zich jegens COFFEECLICK de hieruit voortvloeiende schade tot een maximum van de nieuwprijs van de Apparatuur aan COFFEECLICK te vergoeden.

4.7. Bij in gebreke blijven van opdrachtgever met betrekking tot hetgeen is vermeld in deze overeenkomst heeft COFFEECLICK het recht de overeenkomst te beëindigen en haar eigendommen terug te vorderen. Opdrachtgever zal hieraan medewerking verlenen en COFFEECLICK toegang verschaffen tot de gehuurde apparatuur. Nog resterende termijnen worden direct opeisbaar. Eventuele kosten, met inbegrip van gerechtelijke kosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.

5. Prijzen.

5.1. COFFEECLICK behoudt zich het recht voor om overeengekomen prijzen en prijsstructuren te wijzigen vanaf een tijdstip gelegen drie maanden na aangaan van de overeenkomst.

5.2. Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van een overeenkomst voor COFFEECLICK geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, aankoopprijzen, loonkosten, vrachttarieven, in- en uitvoerrechten, accijnzen, heffingen en belastingen die direct of indirect van COFFEECLICK worden geheven c.q. door derden ten laste van COFFEECLICK worden gebracht. Indien deze omstandigheden (waaronder alle belastingen) na het sluiten van de overeenkomst wijzigen, heeft COFFEECLICK het recht de daaruit vloeiende kosten aan de opdrachtgever door te berekenen. Prijswijzigingen zullen minimaal twee maanden voor de ingangsdatum aan de opdrachtgever worden medegedeeld. In aanvulling hierop is COFFEECLICK gerechtigd de prijzen jaarlijks aan te passen op basis van de kostenontwikkelingen met een maximum van 15%. COFFEECLICK zal de opdrachtgever tijdig op de hoogte brengen van de wijzigingen van de prijzen.

5.3. Onverminderd hetgeen is geregeld onder 5.2. kunnen kosten en prijzen door COFFEECLICK telkenmale met ingang van een datum gelegen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst worden gewijzigd bij schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever dertig dagen voor de ingangsdatum.

5.4. Opdrachtgever kan uiterlijk vijftien dagen voordat een prijswijziging als onder 5.3. van kracht wordt bij aangetekend schrijven aan COFFEECLICK mededelen dat hij bezwaar maakt tegen de aangekondigde prijsverhoging, waarna partijen in overleg zullen treden.

5.5. Indien partijen niet tot overeenstemming komen en opdrachtgever gebruik heeft gemaakt van zijn recht tot ontbinding als omschreven in artikel 13.2. worden de tarieven in geval van een duurovereenkomst ongewijzigd gehandhaafd tot het einde van de periode. Als opdrachtgever geen gebruik van dit recht van beëindiging maakt worden de nieuwe tarieven alsnog van toepassing.

5.6. Bij leveranties beneden € 185,00 exclusief omzetbelasting zullen aan opdrachtgever orderkosten extra in rekening worden gebracht.

5.7. In geval van huurovereenkomsten gelden afvoerkosten van € 235,00 per machine welke aan het einde van de overeenkomst in rekening zullen worden gebracht.

5.8. Alle geoffreerde prijzen zijn vrijblijvend en excl. BTW.

6. Betaling.

6.1. Bij gebreke van speciale condities zal betaling binnen 30 dagen na factuurdatum geschieden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.

6.2. Huurprijzen worden bij vooruitbetaling gefactureerd en dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na ontvangst van de desbetreffende factuur.

6.3. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft COFFEECLICK, zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn, het recht de opdrachtgever over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, het op dat moment in Europa geldende tarief van de Europese Centrale Bank (basis: herfinancieringrente), vermeerderd met een vaste rente van 7% (tarief voor handelstransacties), van de vervaldag af in rekening te brengen.

6.4. COFFEECLICK is niet gehouden tot enige prestatie zolang opdrachtgever in verzuim is.

6.5. Indien de opdrachtgever jegens COFFEECLICK in verzuim is, is hij verplicht COFFEECLICK zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door de opdrachtgever te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van € 250,00 te vermeerderen met de daarover verschuldigde BTW.

6.6. COFFEECLICK is gerechtigd, binnen het kader van de desbetreffende dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen, vooruitbetaling te verlangen alvorens met de uitvoering van de opdracht een aanvang te nemen.

7. Medewerking.

7.1. Indien door aan opdrachtgever toe te rekenen omstandigheden de overeengekomen prestatie door COFFEECLICK niet kan worden uitgevoerd terwijl laatstgenoemde in staat en bereid is tot onderhoud dan wel levering, zal COFFEECLICK naar haar keuze voor rekening van opdrachtgever benodigde voorzieningen treffen dan wel de inmiddels voor levering beschikbare zaken opslaan op een door haar gekozen locatie. Door de enkele schriftelijke melding van deze handeling wordt de levering alsdan geacht te hebben plaatsgevonden.

7.2. Opdrachtgever is verplicht aan COFFEECLICK de hierdoor geleden schade, waaronder de eventuele kosten ten gevolge van inachtneming van wachttijden door personeel van COFFEECLICK en van personen waarvan COFFEECLICK zich bedient en/of de opslagkosten volgens het gebruikelijke tarief te vergoeden.

7.3. Opdrachtgever zal tijdig twee medewerkers aanwijzen die bij de installatie door COFFEECLICK in het gebruik van de apparatuur zullen worden geïnstrueerd.

7.4. Opdrachtgever zal bij de installatie en gedurende het onderhoud c.q. de reparatie op eigen kosten alle noodzakelijke voorzieningen zoals elektrische spanning, watertoevoer, licht, telecommunicatie faciliteiten en hulpmaterialen ter beschikking stellen.

8. Leveringen.

8.1. De levertijd wordt zo nauwkeurig mogelijk opgegeven en gaat in nadat de overeenkomst is gesloten, alle voor uitvoering noodzakelijke gegevens in bezit zijn van COFFEECLICK en betaling, indien en voor zover deze bij opdracht dient te geschieden, is verricht.

8.2. Bij overschrijding van de levertijd, anders dan door overmacht, zal COFFEECLICK, na ingebrekestelling, een redelijke termijn worden gegund om aan haar verplichtingen te voldoen. Slechts buitensporige overschrijding kan worden beschouwd als wanprestatie.

8.3. Indien er gerede twijfel bij COFFEECLICK ontstaat omtrent de betalingscapaciteit van opdrachtgever, is COFFEECLICK bevoegd haar werkzaamheden op te schorten, levering van zaken en/of de levering van diensten uit te stellen, totdat opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft.

8.4. Opdrachtgever is verplicht voor haar rekening te zorgen voor de benodigde voorzieningen zoals aangegeven door COFFEECLICK zodat de medewerkers van COFFEECLICK op de plaats van oplevering direct met de werkzaamheden kunnen beginnen.

8.5. Alle eventueel bijkomende bouwkundige of installatiewerkzaamheden, zoals voorzieningen voor het ophangen van de apparatuur, installatie van waterleidingen, geaarde wandcontacten, contactdozen zijn voor rekening van opdrachtgever en worden door COFFEECLICK niet verricht verricht/geleverd. Eventuele extra arbeidsuren ten gevolge van het niet gereed zijn van de plek van levering zullen worden doorbelast aan opdrachtgever tegen een tarief van € 98,00 per uur voor het eerste uur en vervolgens € 24,50 per kwartier.

8.6. COFFEECLICK kan geen enkele aansprakelijkheid dragen voor de kwaliteit en veiligheid van de door derden aangebrachte genoemde voorzieningen genoemd onder 8.5.

9. Eigendomsvoorbehoud.

9.1. Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van COFFEECLICK c.q. van haar toeleverancier en eventueel te verlenen dan wel over te dragen rechten blijven aan COFFEECLICK c.q. haar toeleverancier voorbehouden, zolang alle bedragen, die opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens desbetreffende overeenkomst geleverde en te leveren zaken, verrichte en te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen ten gevolge van het eventueel uitblijven van tijdige betaling, niet volledig aan COFFEECLICK zijn voldaan.

10. Garantie.

10.1. Bij stilzwijgen van de overeenkomst daaromtrent zal COFFEECLICK of een door haar aangewezen derde gedurende een periode van zes maanden na levering ontwerp- en fabricagefouten in geleverde nieuwe apparatuur zonder berekening herstellen, indien niet aan de overeengekomen specificaties wordt voldaan en de apparatuur daardoor niet in essentie voldoet aan de gerechtvaardigde verwachtingen van opdrachtgever, zulks onder voorwaarde dat laatstgenoemde de betreffende zaken bij COFFEECLICK aanlevert.

10.2. De garantietermijn op door of namens COFFEECLICK verrichte reparaties bedraagt drie maanden.

10.3. Onderhoud, wijziging of reparatie van door of namens COFFEECLICK geleverde apparatuur, welke niet door of namens COFFEECLICK is uitgevoerd, gebruik anders dan voorgeschreven of anders dan in het maatschappelijk verkeer aanvaard, alsmede gebreken vanwege van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand of waterschade of vanwege anderszins niet aan COFFEECLICK toe te rekenen oorzaken, doen iedere garantie vervallen.

10.4. COFFEECLICK is niet gehouden tot enig herstel indien en zolang opdrachtgever in gebreke blijft met betrekking tot enige prestatie jegens COFFEECLICK.

10.5. Indien ter voldoening aan de garantieverplichtingen nieuwe zaken en/of onderdelen van zaken worden geleverd zal de opdrachtgever de oorspronkelijk door COFFEECLICK geleverde zaken en/of onderdelen van zaken aan COFFEECLICK terug leveren. Levering vindt plaats op het moment dat COFFEECLICK de laatstbedoelde zaken uit de apparatuur heeft verwijderd.

11. Aansprakelijkheid.

11.1. De aansprakelijkheid van COFFEECLICK, van haar personeel en van derden aan wie zij zich ter uitoefening van haar verplichtingen uit haar overeenkomst bedient, op grond van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, is beperkt tot vergoeding van de overeengekomen waarde van de achterwege gebleven prestatie, met inachtneming van het bepaalde in Artikel 10. De totale schadevergoeding zal in geen geval meer bedragen dan de netto factuurprijs, waarbij in geval van duurovereenkomsten wordt uitgegaan van de bedongen prijs voor door COFFEECLICK te leveren prestaties in de periode van drie maanden voorafgaande aan het verzuim.

11.2. Aansprakelijkheid van COFFEECLICK vanwege indirecte of directe schade tengevolge van door opdrachtgever voorgeschreven en/of ter beschikking gestelde zaken en/of ten gevolge van niet van COFFEECLICK afkomstige ontwerpen of tekeningen, en/of ten gevolge van werkzaamheden uitgevoerd door de opdrachtgever ingeschakelde derden, is te allen tijde uitgesloten.

11.3. COFFEECLICK aanvaardt ook aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad vanwege opzet of grove schuld door een van haar werknemers begaan doch zulks tot een maximum van €453.000,00 (zegge vierhonderddrieenvijftigduizend euro) per schade toebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

11.4. Elke verdere aansprakelijkheid onder andere, doch niet beperkt tot, die vanwege verborgen gebreken, die ter verkrijging van vergoeding van indirecte, materiële, immateriële of gevolgschade, waaronder vertragingsschade of schade vanwege gederfde winst, tengevolge van stilstand, storing of slechte functionering van apparatuur, is uitgesloten, ongeacht de wijze en de voorzienbaarheid ten aanzien van de vestiging en ten aanzien van de omvang van de schade.

11.5. Indien en voor zover op bovenstaande bepalingen geen beroep kan worden gedaan zal de schadevergoeding per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis, in geen geval meer bedragen dan de prijs exclusief omzetbelasting bedongen bij de overeenkomst tussen partijen in het kader waarvan de gebeurtenis zich heeft voorgedaan bij gebreke waarvan de schadevergoeding nimmer meer zal bedragen dan € 453.000,00 (vierhonderden drieënvijftigduizend euro).

12. Overmacht.

12.1. Geen der partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld. of die noch krachtens wet, rechtshandeling of volgens de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt mede verstaan gebrek aan of vertraagde aflevering aan COFFEECLICK van door haar bij de uitvoering van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever benodigde zaken.

12.2. Tenzij sprake is van blijvende onmogelijkheid tot nakoming, worden in geval van overmacht de verplichtingen over en weer opgeschort.

12.3. Indien voornoemde opschorting kostenverhogend werkt ten aanzien van de te leveren prestatie alsmede in geval van blijvende verhindering tot het voldoen van de prestatie vanwege overmacht, kan de meest gerede partij de overeenkomst per aangetekende brief ontbinden.

13. Beëindiging.

13.1. Indien opdrachtgever niet, niet tijdig, of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen welke voor hem uit enige met COFFEECLICK gesloten overeenkomst voortvloeien, in geval van faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever, stillegging of liquidatie van diens bedrijf, (conservatoir) beslag op van COFFEECLICK gehuurde zaken, cessie van huurrechten, alsmede in geval van gegronde vrees voor niet-nakoming van de (toekomstige) betalingsverplichting(en) is COFFEECLICK gerechtigd zonder eerdere ingebrekestelling, naar keuze één of meer van de overeenkomsten met opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en gevrijwaard door opdrachtgever tegen vorderingen van derden als gevolg van deze ontbinding, onverminderd de COFFEECLICK verder toekomende rechten uit onder andere wanprestaties.

13.2. In geval opdrachtgever tijdig bezwaar maakt tegen een voorgenomen prijswijziging als onder 5.3. en met COFFEECLICK ook daarna niet tot overeenstemming komt, heeft hij het recht, in geval van een koop, respectievelijk een huurovereenkomst per aangetekende brief direct respectievelijk tegen het einde van de overeengekomen periode die overeenkomst te ontbinden.

13.3. In geval van ontbinding van de overeenkomst worden alle vorderingen direct opeisbaar.

13.4. In geval van tussentijdse ontbinding van een overeenkomst is COFFEECLICK gerechtigd over de nog resterende contractperiode een afkoopsom in rekening te brengen. De afkoopsom bestaat uit de som van de nog resterende termijnbedragen.

13.5. In het geval van huur zonder vaste maandelijks gecontracteerde all in service volumes zal COFFEECLICK, naast de vaste toekomende maandelijkse huurbedragen, de eindafrekening baseren op het gemiddelde aantal consumpties per maand over de reeds verstreken contractperiode: totaal gerealiseerde aantal consumpties gedurende de reeds verstreken contractperiode gedeeld door het aantal reeds verstreken maanden. In het geval dat er geen sprake is van huur doch slechts een all-in service contract zonder vaste maandelijks gecontracteerde hoeveelheid consumpties geldt eveneens dat de afkoopsom gelijk is aan het gemiddelde aantal consumpties per maand over de reeds verstreken contractperiode.

13.6 In geval van ontbinding genoemd onder de artikelen 13.2, 13.3, 13.4 en 13.5 wordt er € 275,00 administratiekosten per contract in rekening gebracht.

14. Rechtskeuze en geschillen.

14.1. Op de tussen partijen gesloten overeenkomsten alsmede op de precontractuele verhoudingen is Nederlands recht van toepassing.

14.2. Alle geschillen. welke tussen COFFEECLICK en opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van de precontractuele verhoudingen, de door COFFEECLICK met opdrachtgever afgesloten overeenkomst, dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten. die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Rechter in het arrondissement Amsterdam, tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere rechter daartoe bevoegd heeft verklaard.

(c) COFFEECLICK september 2019

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 57115389 

A. ALGEMEEN.

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende termen als volgt gebruikt, voor zover uit de aard of de strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.

1. All-in onderhoudsovereenkomst: een onderhoudsovereenkomst, welke kan worden afgesloten tezamen met een Koopovereenkomst.

2. Apparatuur: de door CoffeeClick geleverde machine(s) met toebehoren.

3. Bruikleenovereenkomst: een overeenkomst tussen CoffeeClick en Opdrachtgever op grond waarvan CoffeeClick Apparatuur in bruikleen aan Opdrachtgever geeft. Verder omvat de overeenkomst preventief en correctief onderhoud, arbeidsloon, voorrijkosten, onderdelen en reinigingstabletten. Opdrachtgever is verplicht het maandelijks overeengekomen bedrag te voldoen, ongeacht de hoeveelheid genoten consumpties.

4. CoffeeClick: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CoffeeClick B.V. gevestigd te (1175 RD) Lijnden aan de New Yorkstraat 2, ingeschreven in het Handelsregister onder KVK-nummer 57115389.

5. Huurovereenkomst: een overeenkomst tussen CoffeeClick en Opdrachtgever die bestaat uit de (ver)huur van Apparatuur, preventief en correctief onderhoud, arbeidsloon, voorrijkosten, onderdelen, reinigingstabletten en consumpties. Opdrachtgever is verplicht het maandelijks overeengekomen bedrag te voldoen, ongeacht de hoeveelheid genoten consumpties.

6. Initiële contractperiode: de oorspronkelijk tussen Partijen overeengekomen duur van de Overeenkomst.

7. Koopovereenkomst: een overeenkomst tussen CoffeeClick en Opdrachtgever die bestaat uit de (ver)koop van Apparatuur, preventief en correctief onderhoud, arbeidsloon, voorrijkosten, onderdelen, reinigingstabletten en consumpties. Opdrachtgever is verplicht het maandelijks overeengekomen bedrag te voldoen, ongeacht de hoeveelheid genoten consumpties.

8. Opdrachtgever (in mannelijk enkelvoud): iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie CoffeeClick een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

9. Partijen: CoffeeClick en de Opdrachtgever gezamenlijk.

10. Overeenkomst/opdracht: iedere overeenkomst tussen CoffeeClick en de Opdrachtgever in verband met het door CoffeeClick verrichten van diensten ten behoeve van Opdrachtgever.

11. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand er techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

12. Verlengingsperiode: een periode gelijk aan de helft van de duur van de Initiële contractperiode.

1.1. Op de tussen opdrachtgever enerzijds en COFFEECLICK B.V., verder te noemen COFFEECLICK anderzijds, tot stand te komen overeenkomsten, alsmede op voorafgaande aanbiedingen en op de acceptatie hiervan zijn geen andere voorwaarden toepasselijk dan hier vermeld, tenzij COFFEECLICK expliciet schriftelijk afwijkingen heeft vastgelegd.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en verbintenissen tussen CoffeeClick en de Opdrachtgever, alsmede op de uitvoering daarvan en de diensten die CoffeeClick aan hem verleent.

2. CoffeeClick wijst toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, hoe dan ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand.

3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan CoffeeClick derden betrekt. Deze derden komt jegens Opdrachtgever rechtstreeks beroep toe op deze algemene voorwaarden.

4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.

5. In geval van strijdigheid tussen de algemene voorwaarden van CoffeeClick en de Overeenkomst, prevaleert hetgeen in de Overeenkomst is opgenomen.

6. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht genomen.

7. CoffeeClick is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen treden in werking één maand na bekendmaking of nader aangegeven datum door middel van een schriftelijke mededeling dan wel een mededeling op de website van CoffeeClick. Indien de Opdrachtgever wijzigingen van de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht zijn klachten bij aangetekend schrijven aan CoffeeClick kenbaar te maken. Alsdan treden partijen in onderling overleg en trachten zij in onderling overleg tot een oplossing te komen. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de Opdrachtgever geacht de wijzigingen – stilzwijgend – te hebben aanvaard.

Artikel 3 Aanbod en totstandkoming overeenkomst

1. Alle offertes en aanbiedingen van CoffeeClick zijn vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld. CoffeeClick is nimmer verplicht een opdracht te aanvaarden.

2. De Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van CoffeeClick dat een kennelijke fout of vergissing bevat. Vermeldingen van maten en/of gewichten van afbeeldingen en/of tekeningen van technische specificaties, kleur en soort, hoeveelheid, samenstelling, vermogens en kwaliteit e.d. in catalogi, brochures en of op andere wijze geschiedt zo nauwkeurig mogelijk, doch kunnen daaraan geen enkele rechten worden ontleend.

3. Een overeenkomst wordt eerst geacht tot stand te zijn gekomen wanneer het aanbod wordt aanvaard. Indien CoffeeClick haar werkzaamheden heeft aangevangen zonder dat de Opdrachtgever daartegen heeft geprotesteerd, wordt geacht dat het aanbod op basis van de offerte is aanvaard. Indien de aanvaarding afwijkt van hetgeen is opgenomen in de offerte of aanbieding van CoffeeClick, dan komt de overeenkomst niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij CoffeeClick anders aangeeft.

4. Een aan CoffeeClick gegeven Opdracht geldt als onherroepelijk.

5. De gesloten overeenkomst gaat in op het moment van gebruiksklare oplevering van de apparatuur, tenzij er sprake is van reeds in gebruik zijnde apparatuur waarvoor een nieuwe overeenkomst met COFFEECLICK is gesloten. In dit laatste geval is de ingangsdatum voor de nieuwe looptijd de eerstvolgende facturatiedatum.

6. De Opdrachtgever dient de informatie uit de aanbiedingsdocumenten van CoffeeClick vertrouwelijk te behandelen en mag deze niet voor eigen gebruik of gebruik door derden aanwenden, dan wel voor het sluiten van de overeenkomst aan derden bekend maken.

7. Indien op basis van een offerte van CoffeeClick geen overeenkomst tot stand komt, dient de offerte en alle hierbij behorende bescheiden op eerste verzoek van CoffeeClick terstond door de Opdrachtgever en voor zijn rekening en risico te worden geretourneerd aan het adres van CoffeeClick.

8. Specifieke uitwerkingen, adviezen op maat, et cetera in de offerte mogen in geval van afwijzing van de offerte niet door Opdrachtgever worden gebruikt en daar kunnen jegens CoffeeClick geen rechten aan worden ontleend, tenzij Opdrachtgever daarvoor een redelijke vergoeding aan CoffeeClick voldoet.

9. Een aanbod van CoffeeClick geldt niet automatisch voor eventuele latere overeenkomsten. Voor zover daarin geen wijzigingen zijn aangebracht, zijn deze algemene voorwaarden daarentegen wél tevens van toepassing op latere overeenkomsten zonder dat CoffeeClick gehouden is om deze algemene voorwaarden steeds opnieuw aan de Opdrachtgever ter hand te stellen.

Artikel 4 Verplichtingen Opdrachtgever

1. De Opdrachtgever is gehouden om alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is, zo spoedig mogelijk als voor de opzet en (verdere) uitvoering van de Overeenkomst is vereist, aan CoffeeClick te verstrekken.

2. De Opdrachtgever staat in voor de volledigheid en juistheid van alle door of namens hem aan CoffeeClick verstrekte informatie.

3. Opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor de benodigde voorzieningen zoals aangegeven door CoffeeClick, zodat medewerkers van CoffeeClick op de plaats van levering direct met de werkzaamheden van start kunnen gaan.

4. Opdrachtgever zal tijdig twee medewerkers aanwijzen die bij installatie van de Apparatuur zullen worden geïnstrueerd in het gebruik ervan.

5. Opdrachtgever zal bij de installatie en gedurende het onderhoud c.q. de reparatie op eigen kosten alle noodzakelijke voorzieningen zoals elektrische spanning, watertoevoer, licht, telecommunicatie faciliteiten, en hulpmaterialen ter beschikking stellen.

6. De Opdrachtgever is verplicht de Apparatuur zorgvuldig te gebruiken, waaronder mede wordt verstaan correcte opvolging van de door CoffeeClick en fabrikant van de Apparatuur geadviseerde schoonmaak- en ontkalkingsprocedures.

7. Opdrachtgever is verplicht de Apparatuur aan te sluiten op een geaard stopcontact en een zogenaamde “wasmachinekraan” met overloopbeveiliging. Gebruik van de door CoffeeClick voorgeschreven waterfilters is verplicht. Periodieke vervanging van de verbruikte waterfilters is voor rekening van Opdrachtgever.

8. De Opdrachtgever dient onmiddellijk uitvoering te geven aan instructies en aanwijzingen van CoffeeClick en de Opdrachtgever dient op eigen initiatief tijdig alle informatie aan CoffeeClick te verstrekken waarvan de Opdrachtgever vermoedt of kan vermoeden dat deze informatie van belang of nuttig kan zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst door CoffeeClick.

9. Periodiek zullen door CoffeeClick de tellerstanden op de Apparatuur worden uitgelezen. Opdrachtgever is verplicht te allen tijde toestemming en toegang te verlenen aan medewerkers van CoffeeClick om dit mogelijk te maken.

10. Indien de gevraagde gegevens niet tijdig aan CoffeeClick zijn verstrekt, heeft CoffeeClick het recht de werkzaamheden in verband met de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende schade conform de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever door te berekenen.

11. Indien Partijen zijn overeengekomen dat CoffeeClick de tellerstanden zal uitlezen door middel van aan de Apparatuur gekoppelde telecommunicatievoorzieningen, is Opdrachtgever verplicht deze voorzieningen in stand te houden. Opdrachtgever is niet gerechtigd de telecommunicatievoorzieningen zonder instemming van CoffeeClick te onderbreken. Kosten voortvloeiend uit een onderbreking, anders dan ten gevolge van een storing, zullen in voorkomende gevallen aan Opdrachtgever worden doorberekend. Ingeval van onderbreking is Opdrachtgever verplicht alsnog op eigen initiatief tellerstanden aan CoffeeClick door te geven.

12. Indien door aan Opdrachtgever toe te rekenen omstandigheden de overeengekomen prestatie door CoffeeClick niet kan worden uitgevoerd, zal CoffeeClick naar haar keuze voor rekening van Opdrachtgever benodigde voorzieningen treffen dan wel de voor levering beschikbare zaken opslaan op een door haar gekozen locatie. Door de enkele schriftelijke melding van deze handeling wordt de levering alsdan geacht te hebben plaatsgevonden. Opdrachtgever is alsdan verplicht de door CoffeeClick geleden schade te vergoeden, waaronder de eventuele kosten ten gevolge van inachtneming van wachttijden door personeel van CoffeeClick en van personen waarvan CoffeeClick zich bedient en/of de kosten voor opslag.

13. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan rechten en plichten uit de overeenkomst of uit deze algemene voorwaarden over te dragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CoffeeClick.

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst

1. CoffeeClick zal de overeenkomst naar haar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Op CoffeeClick rust te allen tijde slechts een inspanningsverbintenis.

2. Partijen zijn zich er van bewust dat het welslagen van de Opdracht afhankelijk is van inspanning van beide kanten, goede communicatie en goede onderlinge samenwerking. De Opdrachtgever verleent derhalve op verzoek van CoffeeClick de medewerking die in redelijkheid van hem kan worden verlangd.

3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, staat het CoffeeClick vrij bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW worden uitdrukkelijk uitgesloten.

4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor de uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

5. Indien Partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. CoffeeClick zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

6. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal CoffeeClick de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal CoffeeClick daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een verandering van dit honorarium tot gevolg heeft.

7. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit een indicatieve termijn en nimmer een fatale termijn. Overschrijding van een termijn door CoffeeClick leidt nooit tot schadeplichtigheid van CoffeeClick.

8. Alle ingrediënten, welke inbegrepen zijn in de consumpties, worden nadrukkelijk vermeld in de Overeenkomst. Indien het gemiddeld verbruik van zowel koffie- als theeconsumpties lager is dan contractueel afgesproken, heeft Opdrachtgever geen recht op restitutie of anderszins.

Artikel 6 Service en onderhoud

1. CoffeeClick geeft gedurende kantoortijden, dat wil zeggen van maandag tot en met vrijdag van 08:30 uur tot 17:00 uur, uitvoering aan de Overeenkomst. Indien Opdrachtgever wenst dat CoffeeClick ook buiten voornoemde tijdstippen of onder andere omstandigheden werkzaamheden uitvoert, dan worden extra kosten in rekening gebracht.

2. Indien de Apparatuur bovenmatig veel stilstand vertoont, zal CoffeeClick zorgdragen voor vervangende apparatuur tegen de alsdan geldende contractuele prijzen en condities. Deze vervangende apparatuur behoeft niet fabrieksnieuw te zijn. In het kader van deze algemene voorwaarden wordt onder bovenmatig veel stilstand verstaan 5 maal stilstand van de Apparatuur per week. Stilstand van de Apparatuur dient door Opdrachtgever telkenmale schriftelijk en onder overlegging van bewijs aan CoffeeClick kenbaar te worden gemaakt.

3. In geval tussen Partijen een All-in onderhoudsovereenkomst is afgesloten, verbindt CoffeeClick zich tevens om alle onderdelen zo nodig te vervangen, alsmede tussentijdse reparaties te verrichten voor zover deze noodzakelijk zijn geworden voor normaal gebruik en niet zijn toe te schrijven aan verplaatsing en/of ondeskundig gebruik, verwijtbaar gedrag met betrekking tot onder andere dagelijkse reiniging, dan wel invloeden van buitenaf en zonder toestemming van CoffeeClick door derden uitgevoerde reparaties.

4. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, ziet de All-in onderhoudsovereenkomst op een normaal gebruik van de Apparatuur tijdens een 36 tot 40 urige werkweek. Indien Opdrachtgever het voornemen heeft de Apparatuur met een grotere intensiteit te gebruiken, dient een aanvullende overeenkomst te worden afgesloten, bij gebreke waarvan de verplichtingen van CoffeeClick ter zake van onderhoud tot dien worden opgeschort.

5. CoffeeClick is gerechtigd om bij reparatie gereviseerde onderdelen te leveren. Vervangen onderdelen worden c.q. blijven eigendom van CoffeeClick.

Artikel 7 Leveringen

1. Een met CoffeeClick overeengekomen levertijd geldt als indicatie en nimmer als fatale termijn. Desalniettemin zal CoffeeClick zich inspannen de levertijd zo nauwkeurig mogelijk op te geven.

2. Overschrijding van de opgegeven levertijd, door welke oorzaak dan ook, zal de Opdrachtgever geen recht geven op schadevergoeding, tot niet nakoming van enige verplichting zijnerzijds voorvloeiende uit de Overeenkomst of tot het vorderen van ontbinding van de Overeenkomst.

3. Alle eventueel bijkomende bouwkundige of installatiewerkzaamheden, zoals voorzieningen voor het ophangen van de apparatuur, installatie van waterleidingen, geaarde wandcontacten, contactdozen, et cetera, zijn voor rekening van Opdrachtgever en worden door CoffeeClick niet verricht/geleverd. Eventuele extra arbeidsuren ten gevolge van het niet gereed zijn van de plek van levering zullen aan Opdrachtgever worden doorbelast tegen een tarief van € 98,00 per uur voor het eerste uur en vervolgens € 24,50 per kwartier.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door CoffeeClick geleverde of nog te leveren zaken blijven eigendom van CoffeeClick totdat Opdrachtgever volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens CoffeeClick uit hoofde van enige met CoffeeClick gesloten Overeenkomst.

2. Door CoffeeClick onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden gebruikt. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

Artikel 9 Duur Overeenkomst

1. Tenzij anders overeengekomen, wordt de Overeenkomst aangegaan voor bepaalde tijd. Na afloop van de Initiële contractperiode wordt de Overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd met de Verlengingsperiode, tenzij een der Partijen uiterlijk 12 maanden voor het einde van de Initiële contractperiode dan wel de Verlengingsperiode, de Overeenkomst per aangetekend schrijven heeft opgezegd. Indien de Overeenkomst niet uiterlijk 12 maanden voor het verstrijken van de Verlengingsperiode wordt opgezegd, wordt de Overeenkomst telkens met dezelfde periode verlengd. Ter illustratie: indien de Initiële contractperiode 72 maanden bedraagt en niet uiterlijk 12 maanden voor het verstrijken van deze termijn bij aangetekend schrijven is opgezegd, dan wordt de Overeenkomst met 36 maanden verlengd. Bij het uitblijven van een (tijdige) opzegging zal de Overeenkomst vervolgens telkens met 36 maanden worden verlengd.

Artikel 10 Beëindiging van de Overeenkomst

1. In geval Opdrachtgever tijdig bezwaar maakt tegen een voorgenomen prijswijziging als bedoeld onder 11.3 en met CoffeeClick ook daarna niet tot overeenstemming komt, is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst per aangetekend schrijven op te zeggen.

2. In geval Opdrachtgever gebruik maakt van de in het vorige lid genoemde mogelijkheid tot ontbinding, dan is CoffeeClick gerechtigd over de nog resterende contractperiode een afkoopsom in rekening te brengen. De afkoopsom bestaat uit de som van de nog resterende termijnbedragen.

3. In geval de overeenkomst wordt ontbonden wordt € 275,- aan administratiekosten in rekening gebracht.

Artikel 11 Prijzen

1. Tenzij anders vermeld, gelden de tarieven overeenkomstig de door CoffeeClick gedane aanbieding. De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder toch niet uitsluitend administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Indien geen sprake is geweest van een schriftelijke aanbieding, worden de gangbare tarieven van CoffeeClick bij Opdrachtgever in rekening gebracht.

2. CoffeeClick is gerechtigd de overeengekomen prijzen en prijsstructuren te wijzigen vanaf een tijdstip gelegen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst. CoffeeClick zal Opdrachtgever uiterlijk 30 dagen voor de ingangsdatum van de prijswijziging schriftelijk in kennis stellen van deze wijziging.

3. Opdrachtgever kan uiterlijk vijftien dagen voorafgaand aan aangekondigde prijsverhogen als bedoeld in het vorige lid middels een aangetekend schrijven bezwaar aantekenen tegen deze prijswijziging. Alsdan treden Partijen in overleg.

4. Indien Partijen niet tot overeenstemming komen en Opdrachtgever gebruik heeft gemaakt van zijn recht tot ontbinding als omschreven in artikel 9.1 worden de tarieven ongewijzigd gehandhaafd tot het einde van de periode. Indien Opdrachtgever geen gebruik van dit recht maakt, dan zijn de nieuwe tarieven van toepassing.

5. Indien CoffeeClick om een niet aan haar toe te rekenen reden de tellerstanden niet kan opnemen zoals bedoeld in artikel 4.6, dan zal Opdrachtgever worden gefactureerd op basis van schatting, terwijl na ontvangst van de tellerstanden het eventuele verschil zal worden gecorrigeerd. Indien CoffeeClick de tellerstanden moet schatten, is CoffeeClick gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen ter hoogte van de kosten die CoffeeClick ten behoeve van de schatting heeft moeten maken, zulks met een minimum van € 45,–.

6. De prijs per koffieconsumptie is gebaseerd op een gemiddeld gebruik van bonen, te weten 8 gram per consumptie. Indien blijkt dat het gemiddeld bonengebruik hoger is dan 8 gram bonen per consumptie zal dit recht evenredig aan Opdrachtgever worden gefactureerd tegen een bedrag van € 16,00 per kilogram bonen. Het zelfde geldt voor de topping.

7. Bij levering met een waarde van onder de € 185,00 exclusief omzetbelasting zullen aan Opdrachtgever extra orderkosten in rekening worden gebracht.

8. Kosten van derden die bij de uitvoering van de overeenkomst door CoffeeClick worden betrokken, worden separaat aan de Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders tussen CoffeeClick en de Opdrachtgever wordt overeengekomen.

Artikel 12 Betaling

1. Facturering van de overeengekomen maandtermijnen vindt vooraf per drie maanden plaats. Facturering van additionele consumpties vindt achteraf per drie maanden plaats.

2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen facturen binnen dertig (30) dagen na de op de factuur vermelde datum te worden voldaan, op de overigens door CoffeeClick op de factuur voorgeschreven wijze.

3 CoffeeClick is ten alle tijde gerechtigd om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van het overeengekomen bedrag dan wel betaling van een voorschot of andere wijze van zekerheid te verlangen en tot het moment dat de (gedeeltelijke) vooruitbetaling dan wel de zekerheidstelling is ontvangen zijn verplichtingen op te schorten.

4. CoffeeClick is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst voor zolang de Opdrachtgever in gebreke is met voldoening van een op hem rustende betalingsverplichting jegens CoffeeClick.

5. Facturen van CoffeeClick dienen – zonder aftrek, korting of verrekening – tijdig te worden voldaan. Opdrachtgever is niet bevoegd enige betalingsverplichting op te schorten.

6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van CoffeeClick onmiddellijk opeisbaar.

7. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden van CoffeeClick ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag, ongeacht de tenaamstelling van de declaratie.

8. CoffeeClick is gerechtigd de aan de Opdrachtgever toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.

9. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van door hem aan CoffeeClick verschuldigde bedragen met enige tegenvordering, uit welke hoofde dan ook, die de Opdrachtgever jegens CoffeeClick zou hebben. Dit geldt tevens indien ten aanzien van de Opdrachtgever surseance van betaling en/of faillissement of een schuldsaneringsregeling is aangevraagd of uitgesproken.

10. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Opdrachtgever van rechtswege in. De Opdrachtgever is vanaf het moment van het in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand en ingeval de wettelijke rente hoger ligt dan de werkelijke rente, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.

11. Alle redelijke kosten, waaronder gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Opdrachtgever. Deze kosten bedragen minimaal 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,-.

Artikel 13 Garantie

1. De garantietermijn op door of namens CoffeeClick verrichte reparaties bedraagt drie maanden.

2. Door onbevoegde derden uitgevoerd onderhoud, wijzigingen of reparatie aan de Apparatuur, gebruik anders dan voorgeschreven of anders dan in het maatschappelijk verkeer aanvaard alsmede gebreken vanwege van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand of waterschade of vanwege anderszins niet aan CoffeeClick toe te rekenen oorzaken, doen iedere garantie vervallen.

3. Indien ter voldoening aan de garantieverplichtingen nieuwe zaken en/of onderdelen worden geleverd, zal de Opdrachtgever de oorspronkelijk door CoffeeClick geleverde zaken en/of onderdelen terstond retourneren.

Artikel 14 Aansprakelijkheid en schade

1. CoffeeClick heeft jegens de Opdrachtgever uitsluitend een inspanningsverplichting.

2. De aansprakelijkheid van CoffeeClick is gelimiteerd tot directe, materiële schade die ontstaan is door een aan haar toe te rekenen tekortkoming.

3. CoffeeClick is bij een haar toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van een overeenkomst met de Opdrachtgever nooit aansprakelijk voor door de Opdrachtgever geleden indirecte schade, waaronder meer in het bijzonder doch niet uitsluitend gevolgschade begrepen zoals gederfde winst, gederfde omzet, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of schade aan derden.

4. Indien CoffeeClick aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van CoffeeClick beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door CoffeeClick uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico, doch te allen tijde – of de verzekeraar nu wel of geen schade vergoedt – tot een bedrag van de netto factuurprijs van drie maanden voorafgaande aan het schade toebrengende feit.

5. In geen geval zal de totale vergoeding van de schade op grond van dit artikel meer bedragen dan € 10.000,- per gebeurtenis, waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

6. Schade waarvoor CoffeeClick op grond van deze algemene voorwaarden aansprakelijk kan worden gehouden, dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan CoffeeClick te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de Opdrachtgever aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.

7. CoffeeClick is niet aansprakelijk voor schade van de Opdrachtgever doordat zij is uitgegaan van door de Opdrachtgever of derden verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

8. CoffeeClick is niet aansprakelijk voor de kwaliteit en veiligheid van door derden aangebrachte voorzieningen zoals bedoeld in artikel 7.3.

9. CoffeeClick is gerechtigd bij de uitvoering van haar diensten en werkzaamheden derden in te schakelen en daarbij van hun diensten of producten gebruik te maken. CoffeeClick is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van tekortkomingen van derden die door haar bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken.

10. De Opdrachtgever vrijwaart CoffeeClick voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden.

11. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van CoffeeClick.

Artikel 15 Overmacht

1. In geval van overmacht is CoffeeClick gerechtigd haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst tijdelijk op te schorten zonder daardoor schadeplichtig te worden. Zij kan gedurende de periode van overmacht niet tot nakoming worden aangesproken.

2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan brand, brand bij toeleveranciers, stroomstoring, storing van het internet, ziekte van werknemers en alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop CoffeeClick geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor CoffeeClick niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Hiertoe wordt ook gerekend het geval dat derden waarvan CoffeeClick zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, ongeacht de reden daartoe, niet tot uitvoering in staat zijn.

3. CoffeeClick is niet meer tot opschorting bevoegd indien de overmacht een onafgebroken periode van drie maanden heeft geduurd of zoveel eerder indien vast staat dat nakoming door overmacht blijvend onmogelijk is geworden. Alsdan hebben Partijen het recht de Overeenkomst te ontbinden zonder dat Partijen op enige manier schadeplichtig zijn jegens elkaar. De ontbinding doet niet af aan de opeisbare betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever.

Artikel 16 Opschorting en ontbinding

1. Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere met CoffeeClick gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal CoffeeClick naar keuze steeds bevoegd zijn de eigen verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel nakoming te vorderen, onverminderd de aanspraken van CoffeeClick op schadevergoeding. Al deze gevallen hebben steeds de opeisbaarheid van al het aan CoffeeClick verschuldigde tot gevolg.

2. CoffeeClick is gerechtigd de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, door schriftelijke kennisgeving aan de Opdrachtgever, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van surseance van betaling, faillissement, onder curatele- of onderbewindstelling en/of stillegging of liquidatie van de Opdrachtgever, alsmede indien ten laste van de Opdrachtgever enig executoriaal beslag wordt gelegd.

Artikel 17 Reclamaties en klachten

1. Een klacht over verrichte werkzaamheden dient binnen veertien (14) dagen nadat de Opdrachtgever de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, schriftelijk bij CoffeeClick kenbaar te worden gemaakt, waarbij Opdrachtgever, onder overlegging van bewijsmateriaal, aan dient te geven waar de tekortkoming uit bestaat en wanneer en hoe hij de tekortkoming heeft geconstateerd. Overschrijding van deze termijn leidt tot verval van alle aanspraken.

2. Reclames ten aanzien van de hoogte van factuurbedragen dienen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ingediend bij CoffeeClick. Overschrijding van deze termijn leidt tot verval van alle aanspraken.

3. Ook indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot tijdige betaling aan CoffeeClick bestaan.

Artikel 18 Geschillen

1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voorvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen voortvloeiende uit rechtsverhouding(en) tussen CoffeeClick en de Opdrachtgever worden voorgelegd aan en beslecht door de Rechtbank Amsterdam. CoffeeClick is vrij in afwijking hiervan geschillen voor te leggen aan het op grond van de wet bevoegde gerecht.

B. HUUR- EN BRUIKLEEN

Artikel 19 Huur- en Bruikleenovereenkomsten

1. In het geval Opdrachtgever en CoffeeClick een Huur- of Bruikleenovereenkomst zijn aangegaan, dan is Opdrachtgever verplicht de Apparatuur uitsluitend voor zich en zijn eigen bedrijf op de daarvoor bestemde plaats te gebruiken en mag de Apparatuur uitsluitend na schriftelijke toestemming van CoffeeClick worden verplaatst.

2. CoffeeClick zal naar haar eigen keuze nieuwe of gereviseerde Apparatuur ter beschikking stellen.

3. Opdrachtgever is verplicht een verzekering voor de Apparatuur af te sluiten, welke in geval van schade ten minste de nieuwwaarde van de Apparatuur uitkeert. Opdrachtgever zal voor eigen rekening zorgdragen voor het dagelijks operationeel houden en reinigen van de Apparatuur.

4. Ingeval van diefstal, brand- en waterschade alsmede vernieling van de Apparatuur is Opdrachtgever verplicht om aan CoffeeClick de hieruit voortvloeiende schade tot een maximum van de nieuwprijs van de Apparatuur te vergoeden.

5. Indien de Huur- of Bruikleenovereenkomst om welke reden dan ook wordt beëindigd, is Opdrachtgever verplicht de Apparatuur aan CoffeeClick te retourneren. Alsdan is Opdrachtgever afvoerkosten ten bedrage van € 235,– per machine verschuldigd.

(c) COFFEECLICK november 2020

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 57115389