Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende termen als volgt gebruikt, voor zover uit de aard of de strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.

1. All-in onderhoudsovereenkomst: een onderhoudsovereenkomst, welke kan worden afgesloten tezamen met een Koopovereenkomst.

2. Apparatuur: de door CoffeeClick geleverde machine(s) met toebehoren.

3. Bruikleenovereenkomst: een overeenkomst tussen CoffeeClick en Opdrachtgever op grond waarvan CoffeeClick Apparatuur in bruikleen aan Opdrachtgever geeft. Verder omvat de overeenkomst preventief en correctief onderhoud, arbeidsloon, voorrijkosten, onderdelen en reinigingstabletten. Opdrachtgever is verplicht het maandelijks overeengekomen bedrag te voldoen, ongeacht de hoeveelheid genoten consumpties.

4. CoffeeClick: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CoffeeClick B.V. gevestigd te (1175 RD) Lijnden aan de New Yorkstraat 2, ingeschreven in het Handelsregister onder KVK-nummer 57115389.

5. Huurovereenkomst: een overeenkomst tussen CoffeeClick en Opdrachtgever die bestaat uit de (ver)huur van Apparatuur, preventief en correctief onderhoud, arbeidsloon, voorrijkosten, onderdelen, reinigingstabletten en consumpties. Opdrachtgever is verplicht het maandelijks overeengekomen bedrag te voldoen, ongeacht de hoeveelheid genoten consumpties.

6. Initiële contractperiode: de oorspronkelijk tussen Partijen overeengekomen duur van de Overeenkomst.

7. Koopovereenkomst: een overeenkomst tussen CoffeeClick en Opdrachtgever die bestaat uit de (ver)koop van Apparatuur, preventief en correctief onderhoud, arbeidsloon, voorrijkosten, onderdelen, reinigingstabletten en consumpties. Opdrachtgever is verplicht het maandelijks overeengekomen bedrag te voldoen, ongeacht de hoeveelheid genoten consumpties.

8. Opdrachtgever (in mannelijk enkelvoud): iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie CoffeeClick een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

9. Partijen: CoffeeClick en de Opdrachtgever gezamenlijk.

10. Overeenkomst/opdracht: iedere overeenkomst tussen CoffeeClick en de Opdrachtgever in verband met het door CoffeeClick verrichten van diensten ten behoeve van Opdrachtgever.

11. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand er techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

12. Verlengingsperiode: een periode gelijk aan de helft van de duur van de Initiële contractperiode.

1.1. Op de tussen opdrachtgever enerzijds en COFFEECLICK B.V., verder te noemen COFFEECLICK anderzijds, tot stand te komen overeenkomsten, alsmede op voorafgaande aanbiedingen en op de acceptatie hiervan zijn geen andere voorwaarden toepasselijk dan hier vermeld, tenzij COFFEECLICK expliciet schriftelijk afwijkingen heeft vastgelegd.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en verbintenissen tussen CoffeeClick en de Opdrachtgever, alsmede op de uitvoering daarvan en de diensten die CoffeeClick aan hem verleent.

2. CoffeeClick wijst toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, hoe dan ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand.

3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan CoffeeClick derden betrekt. Deze derden komt jegens Opdrachtgever rechtstreeks beroep toe op deze algemene voorwaarden.

4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.

5. In geval van strijdigheid tussen de algemene voorwaarden van CoffeeClick en de Overeenkomst, prevaleert hetgeen in de Overeenkomst is opgenomen.

6. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht genomen.

7. CoffeeClick is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen treden in werking één maand na bekendmaking of nader aangegeven datum door middel van een schriftelijke mededeling dan wel een mededeling op de website van CoffeeClick. Indien de Opdrachtgever wijzigingen van de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht zijn klachten bij aangetekend schrijven aan CoffeeClick kenbaar te maken. Alsdan treden partijen in onderling overleg en trachten zij in onderling overleg tot een oplossing te komen. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de Opdrachtgever geacht de wijzigingen – stilzwijgend – te hebben aanvaard.

Artikel 3 Aanbod en totstandkoming overeenkomst

1. Alle offertes en aanbiedingen van CoffeeClick zijn vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld. CoffeeClick is nimmer verplicht een opdracht te aanvaarden.

2. De Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van CoffeeClick dat een kennelijke fout of vergissing bevat. Vermeldingen van maten en/of gewichten van afbeeldingen en/of tekeningen van technische specificaties, kleur en soort, hoeveelheid, samenstelling, vermogens en kwaliteit e.d. in catalogi, brochures en of op andere wijze geschiedt zo nauwkeurig mogelijk, doch kunnen daaraan geen enkele rechten worden ontleend.

3. Een overeenkomst wordt eerst geacht tot stand te zijn gekomen wanneer het aanbod wordt aanvaard. Indien CoffeeClick haar werkzaamheden heeft aangevangen zonder dat de Opdrachtgever daartegen heeft geprotesteerd, wordt geacht dat het aanbod op basis van de offerte is aanvaard. Indien de aanvaarding afwijkt van hetgeen is opgenomen in de offerte of aanbieding van CoffeeClick, dan komt de overeenkomst niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij CoffeeClick anders aangeeft.

4. Een aan CoffeeClick gegeven Opdracht geldt als onherroepelijk.

5. De gesloten overeenkomst gaat in op het moment van gebruiksklare oplevering van de apparatuur, tenzij er sprake is van reeds in gebruik zijnde apparatuur waarvoor een nieuwe overeenkomst met COFFEECLICK is gesloten. In dit laatste geval is de ingangsdatum voor de nieuwe looptijd de eerstvolgende facturatiedatum.

6. De Opdrachtgever dient de informatie uit de aanbiedingsdocumenten van CoffeeClick vertrouwelijk te behandelen en mag deze niet voor eigen gebruik of gebruik door derden aanwenden, dan wel voor het sluiten van de overeenkomst aan derden bekend maken.

7. Indien op basis van een offerte van CoffeeClick geen overeenkomst tot stand komt, dient de offerte en alle hierbij behorende bescheiden op eerste verzoek van CoffeeClick terstond door de Opdrachtgever en voor zijn rekening en risico te worden geretourneerd aan het adres van CoffeeClick.

8. Specifieke uitwerkingen, adviezen op maat, et cetera in de offerte mogen in geval van afwijzing van de offerte niet door Opdrachtgever worden gebruikt en daar kunnen jegens CoffeeClick geen rechten aan worden ontleend, tenzij Opdrachtgever daarvoor een redelijke vergoeding aan CoffeeClick voldoet.

9. Een aanbod van CoffeeClick geldt niet automatisch voor eventuele latere overeenkomsten. Voor zover daarin geen wijzigingen zijn aangebracht, zijn deze algemene voorwaarden daarentegen wél tevens van toepassing op latere overeenkomsten zonder dat CoffeeClick gehouden is om deze algemene voorwaarden steeds opnieuw aan de Opdrachtgever ter hand te stellen.

Artikel 4 Verplichtingen Opdrachtgever

1. De Opdrachtgever is gehouden om alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is, zo spoedig mogelijk als voor de opzet en (verdere) uitvoering van de Overeenkomst is vereist, aan CoffeeClick te verstrekken.

2. De Opdrachtgever staat in voor de volledigheid en juistheid van alle door of namens hem aan CoffeeClick verstrekte informatie.

3. Opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor de benodigde voorzieningen zoals aangegeven door CoffeeClick, zodat medewerkers van CoffeeClick op de plaats van levering direct met de werkzaamheden van start kunnen gaan.

4. Opdrachtgever zal tijdig twee medewerkers aanwijzen die bij installatie van de Apparatuur zullen worden geïnstrueerd in het gebruik ervan.

5. Opdrachtgever zal bij de installatie en gedurende het onderhoud c.q. de reparatie op eigen kosten alle noodzakelijke voorzieningen zoals elektrische spanning, watertoevoer, licht, telecommunicatie faciliteiten, en hulpmaterialen ter beschikking stellen.

6. De Opdrachtgever is verplicht de Apparatuur zorgvuldig te gebruiken, waaronder mede wordt verstaan correcte opvolging van de door CoffeeClick en fabrikant van de Apparatuur geadviseerde schoonmaak- en ontkalkingsprocedures.

7. Opdrachtgever is verplicht de Apparatuur aan te sluiten op een geaard stopcontact en een zogenaamde “wasmachinekraan” met overloopbeveiliging. Gebruik van de door CoffeeClick voorgeschreven waterfilters is verplicht. Periodieke vervanging van de verbruikte waterfilters is voor rekening van Opdrachtgever.

8. De Opdrachtgever dient onmiddellijk uitvoering te geven aan instructies en aanwijzingen van CoffeeClick en de Opdrachtgever dient op eigen initiatief tijdig alle informatie aan CoffeeClick te verstrekken waarvan de Opdrachtgever vermoedt of kan vermoeden dat deze informatie van belang of nuttig kan zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst door CoffeeClick.

9. Periodiek zullen door CoffeeClick de tellerstanden op de Apparatuur worden uitgelezen. Opdrachtgever is verplicht te allen tijde toestemming en toegang te verlenen aan medewerkers van CoffeeClick om dit mogelijk te maken.

10. Indien de gevraagde gegevens niet tijdig aan CoffeeClick zijn verstrekt, heeft CoffeeClick het recht de werkzaamheden in verband met de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende schade conform de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever door te berekenen.

11. Indien Partijen zijn overeengekomen dat CoffeeClick de tellerstanden zal uitlezen door middel van aan de Apparatuur gekoppelde telecommunicatievoorzieningen, is Opdrachtgever verplicht deze voorzieningen in stand te houden. Opdrachtgever is niet gerechtigd de telecommunicatievoorzieningen zonder instemming van CoffeeClick te onderbreken. Kosten voortvloeiend uit een onderbreking, anders dan ten gevolge van een storing, zullen in voorkomende gevallen aan Opdrachtgever worden doorberekend. Ingeval van onderbreking is Opdrachtgever verplicht alsnog op eigen initiatief tellerstanden aan CoffeeClick door te geven.

12. Indien door aan Opdrachtgever toe te rekenen omstandigheden de overeengekomen prestatie door CoffeeClick niet kan worden uitgevoerd, zal CoffeeClick naar haar keuze voor rekening van Opdrachtgever benodigde voorzieningen treffen dan wel de voor levering beschikbare zaken opslaan op een door haar gekozen locatie. Door de enkele schriftelijke melding van deze handeling wordt de levering alsdan geacht te hebben plaatsgevonden. Opdrachtgever is alsdan verplicht de door CoffeeClick geleden schade te vergoeden, waaronder de eventuele kosten ten gevolge van inachtneming van wachttijden door personeel van CoffeeClick en van personen waarvan CoffeeClick zich bedient en/of de kosten voor opslag.

13. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan rechten en plichten uit de overeenkomst of uit deze algemene voorwaarden over te dragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CoffeeClick.

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst

1. CoffeeClick zal de overeenkomst naar haar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Op CoffeeClick rust te allen tijde slechts een inspanningsverbintenis.

2. Partijen zijn zich er van bewust dat het welslagen van de Opdracht afhankelijk is van inspanning van beide kanten, goede communicatie en goede onderlinge samenwerking. De Opdrachtgever verleent derhalve op verzoek van CoffeeClick de medewerking die in redelijkheid van hem kan worden verlangd.

3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, staat het CoffeeClick vrij bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW worden uitdrukkelijk uitgesloten.

4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor de uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

5. Indien Partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. CoffeeClick zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

6. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal CoffeeClick de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal CoffeeClick daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een verandering van dit honorarium tot gevolg heeft.

7. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit een indicatieve termijn en nimmer een fatale termijn. Overschrijding van een termijn door CoffeeClick leidt nooit tot schadeplichtigheid van CoffeeClick.

8. Alle ingrediënten, welke inbegrepen zijn in de consumpties, worden nadrukkelijk vermeld in de Overeenkomst. Indien het gemiddeld verbruik van zowel koffie- als theeconsumpties lager is dan contractueel afgesproken, heeft Opdrachtgever geen recht op restitutie of anderszins.

Artikel 6 Service en onderhoud

1. CoffeeClick geeft gedurende kantoortijden, dat wil zeggen van maandag tot en met vrijdag van 08:30 uur tot 17:00 uur, uitvoering aan de Overeenkomst. Indien Opdrachtgever wenst dat CoffeeClick ook buiten voornoemde tijdstippen of onder andere omstandigheden werkzaamheden uitvoert, dan worden extra kosten in rekening gebracht.

2. Indien de Apparatuur bovenmatig veel stilstand vertoont, zal CoffeeClick zorgdragen voor vervangende apparatuur tegen de alsdan geldende contractuele prijzen en condities. Deze vervangende apparatuur behoeft niet fabrieksnieuw te zijn. In het kader van deze algemene voorwaarden wordt onder bovenmatig veel stilstand verstaan 5 maal stilstand van de Apparatuur per week. Stilstand van de Apparatuur dient door Opdrachtgever telkenmale schriftelijk en onder overlegging van bewijs aan CoffeeClick kenbaar te worden gemaakt.

3. In geval tussen Partijen een All-in onderhoudsovereenkomst is afgesloten, verbindt CoffeeClick zich tevens om alle onderdelen zo nodig te vervangen, alsmede tussentijdse reparaties te verrichten voor zover deze noodzakelijk zijn geworden voor normaal gebruik en niet zijn toe te schrijven aan verplaatsing en/of ondeskundig gebruik, verwijtbaar gedrag met betrekking tot onder andere dagelijkse reiniging, dan wel invloeden van buitenaf en zonder toestemming van CoffeeClick door derden uitgevoerde reparaties.

4. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, ziet de All-in onderhoudsovereenkomst op een normaal gebruik van de Apparatuur tijdens een 36 tot 40 urige werkweek. Indien Opdrachtgever het voornemen heeft de Apparatuur met een grotere intensiteit te gebruiken, dient een aanvullende overeenkomst te worden afgesloten, bij gebreke waarvan de verplichtingen van CoffeeClick ter zake van onderhoud tot dien worden opgeschort.

5. CoffeeClick is gerechtigd om bij reparatie gereviseerde onderdelen te leveren. Vervangen onderdelen worden c.q. blijven eigendom van CoffeeClick.

Artikel 7 Leveringen

1. Een met CoffeeClick overeengekomen levertijd geldt als indicatie en nimmer als fatale termijn. Desalniettemin zal CoffeeClick zich inspannen de levertijd zo nauwkeurig mogelijk op te geven.

2. Overschrijding van de opgegeven levertijd, door welke oorzaak dan ook, zal de Opdrachtgever geen recht geven op schadevergoeding, tot niet nakoming van enige verplichting zijnerzijds voorvloeiende uit de Overeenkomst of tot het vorderen van ontbinding van de Overeenkomst.

3. Alle eventueel bijkomende bouwkundige of installatiewerkzaamheden, zoals voorzieningen voor het ophangen van de apparatuur, installatie van waterleidingen, geaarde wandcontacten, contactdozen, et cetera, zijn voor rekening van Opdrachtgever en worden door CoffeeClick niet verricht/geleverd. Eventuele extra arbeidsuren ten gevolge van het niet gereed zijn van de plek van levering zullen aan Opdrachtgever worden doorbelast.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door CoffeeClick geleverde of nog te leveren zaken blijven eigendom van CoffeeClick totdat Opdrachtgever volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens CoffeeClick uit hoofde van enige met CoffeeClick gesloten Overeenkomst.

2. Door CoffeeClick onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden gebruikt. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

Artikel 9 Duur Overeenkomst

1. Tenzij anders overeengekomen, wordt de Overeenkomst aangegaan voor bepaalde tijd. Na afloop van de Initiële contractperiode wordt de Overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd met de Verlengingsperiode, tenzij een der Partijen uiterlijk 12 maanden voor het einde van de Initiële contractperiode dan wel de Verlengingsperiode, de Overeenkomst per aangetekend schrijven heeft opgezegd. Indien de Overeenkomst niet uiterlijk 12 maanden voor het verstrijken van de Verlengingsperiode wordt opgezegd, wordt de Overeenkomst telkens met dezelfde periode verlengd. Ter illustratie: indien de Initiële contractperiode 72 maanden bedraagt en niet uiterlijk 12 maanden voor het verstrijken van deze termijn bij aangetekend schrijven is opgezegd, dan wordt de Overeenkomst met 36 maanden verlengd. Bij het uitblijven van een (tijdige) opzegging zal de Overeenkomst vervolgens telkens met 36 maanden worden verlengd.

Artikel 10 Beëindiging van de Overeenkomst

1. In geval Opdrachtgever tijdig bezwaar maakt tegen een voorgenomen prijswijziging als bedoeld onder 11.3 en met CoffeeClick ook daarna niet tot overeenstemming komt, is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst per aangetekend schrijven op te zeggen.

2. In geval Opdrachtgever gebruik maakt van de in het vorige lid genoemde mogelijkheid tot ontbinding, dan is CoffeeClick gerechtigd over de nog resterende contractperiode een afkoopsom in rekening te brengen. De afkoopsom bestaat uit de som van de nog resterende termijnbedragen.

3. In geval de overeenkomst wordt ontbonden wordt € 275,- aan administratiekosten in rekening gebracht.

Artikel 11 Prijzen

1. Tenzij anders vermeld, gelden de tarieven overeenkomstig de door CoffeeClick gedane aanbieding. De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder toch niet uitsluitend administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Indien geen sprake is geweest van een schriftelijke aanbieding, worden de gangbare tarieven van CoffeeClick bij Opdrachtgever in rekening gebracht.

2. CoffeeClick is gerechtigd de overeengekomen prijzen en prijsstructuren te wijzigen vanaf een tijdstip gelegen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst. CoffeeClick zal Opdrachtgever uiterlijk 30 dagen voor de ingangsdatum van de prijswijziging schriftelijk in kennis stellen van deze wijziging.

3. Opdrachtgever kan uiterlijk vijftien dagen voorafgaand aan aangekondigde prijsverhoging als bedoeld in het vorige lid middels een aangetekend schrijven bezwaar aantekenen tegen deze prijswijziging. Alsdan treden Partijen in overleg.

4. Indien Partijen niet tot overeenstemming komen en Opdrachtgever gebruik heeft gemaakt van zijn recht tot ontbinding als omschreven in artikel 10.2 worden de tarieven ongewijzigd gehandhaafd tot het einde van de periode. Indien Opdrachtgever geen gebruik van dit recht maakt, dan zijn de nieuwe tarieven van toepassing.

5. Indien CoffeeClick om een niet aan haar toe te rekenen reden de tellerstanden niet kan opnemen zoals bedoeld in artikel 4.6, dan zal Opdrachtgever worden gefactureerd op basis van schatting, terwijl na ontvangst van de tellerstanden het eventuele verschil zal worden gecorrigeerd. Indien CoffeeClick de tellerstanden moet schatten, is CoffeeClick gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen ter hoogte van de kosten die CoffeeClick ten behoeve van de schatting heeft moeten maken, zulks met een minimum van € 45,–.

6. De prijs per koffieconsumptie is gebaseerd op een gemiddeld gebruik van bonen, te weten 8 gram per consumptie. Indien blijkt dat het gemiddeld bonengebruik hoger is dan 8 gram bonen per consumptie zal dit recht evenredig aan Opdrachtgever worden gefactureerd tegen een bedrag van € 16,00 per kilogram bonen. Het zelfde geldt voor de topping.

7. Bij levering met een waarde van onder de € 185,00 exclusief omzetbelasting zullen aan Opdrachtgever extra orderkosten in rekening worden gebracht.

8. Kosten van derden die bij de uitvoering van de overeenkomst door CoffeeClick worden betrokken, worden separaat aan de Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders tussen CoffeeClick en de Opdrachtgever wordt overeengekomen.

Artikel 12 Betaling

1. Facturering van de overeengekomen maandtermijnen vindt vooraf per drie maanden plaats. Facturering van additionele consumpties vindt achteraf per drie maanden plaats.

2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen facturen binnen dertig (30) dagen na de op de factuur vermelde datum te worden voldaan, op de overigens door CoffeeClick op de factuur voorgeschreven wijze.

3 CoffeeClick is ten alle tijde gerechtigd om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van het overeengekomen bedrag dan wel betaling van een voorschot of andere wijze van zekerheid te verlangen en tot het moment dat de (gedeeltelijke) vooruitbetaling dan wel de zekerheidstelling is ontvangen zijn verplichtingen op te schorten.

4. CoffeeClick is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst voor zolang de Opdrachtgever in gebreke is met voldoening van een op hem rustende betalingsverplichting jegens CoffeeClick.

5. Facturen van CoffeeClick dienen – zonder aftrek, korting of verrekening – tijdig te worden voldaan. Opdrachtgever is niet bevoegd enige betalingsverplichting op te schorten.

6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van CoffeeClick onmiddellijk opeisbaar.

7. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden van CoffeeClick ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag, ongeacht de tenaamstelling van de declaratie.

8. CoffeeClick is gerechtigd de aan de Opdrachtgever toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.

9. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van door hem aan CoffeeClick verschuldigde bedragen met enige tegenvordering, uit welke hoofde dan ook, die de Opdrachtgever jegens CoffeeClick zou hebben. Dit geldt tevens indien ten aanzien van de Opdrachtgever surseance van betaling en/of faillissement of een schuldsaneringsregeling is aangevraagd of uitgesproken.

10. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Opdrachtgever van rechtswege in. De Opdrachtgever is vanaf het moment van het in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand en ingeval de wettelijke rente hoger ligt dan de werkelijke rente, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.

11. Alle redelijke kosten, waaronder gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Opdrachtgever. Deze kosten bedragen minimaal 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,-.

Artikel 13 Garantie

1. De garantietermijn op door of namens CoffeeClick verrichte reparaties bedraagt drie maanden.

2. Door onbevoegde derden uitgevoerd onderhoud, wijzigingen of reparatie aan de Apparatuur, gebruik anders dan voorgeschreven of anders dan in het maatschappelijk verkeer aanvaard alsmede gebreken vanwege van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand of waterschade of vanwege anderszins niet aan CoffeeClick toe te rekenen oorzaken, doen iedere garantie vervallen.

3. Indien ter voldoening aan de garantieverplichtingen nieuwe zaken en/of onderdelen worden geleverd, zal de Opdrachtgever de oorspronkelijk door CoffeeClick geleverde zaken en/of onderdelen terstond retourneren.

Artikel 14 Aansprakelijkheid en schade

1. CoffeeClick heeft jegens de Opdrachtgever uitsluitend een inspanningsverplichting.

2. De aansprakelijkheid van CoffeeClick is gelimiteerd tot directe, materiële schade die ontstaan is door een aan haar toe te rekenen tekortkoming.

3. CoffeeClick is bij een haar toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van een overeenkomst met de Opdrachtgever nooit aansprakelijk voor door de Opdrachtgever geleden indirecte schade, waaronder meer in het bijzonder doch niet uitsluitend gevolgschade begrepen zoals gederfde winst, gederfde omzet, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of schade aan derden.

4. Indien CoffeeClick aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van CoffeeClick beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door CoffeeClick uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico, doch te allen tijde – of de verzekeraar nu wel of geen schade vergoedt – tot een bedrag van de netto factuurprijs van drie maanden voorafgaande aan het schade toebrengende feit.

5. In geen geval zal de totale vergoeding van de schade op grond van dit artikel meer bedragen dan € 10.000,- per gebeurtenis, waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

6. Schade waarvoor CoffeeClick op grond van deze algemene voorwaarden aansprakelijk kan worden gehouden, dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan CoffeeClick te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de Opdrachtgever aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.

7. CoffeeClick is niet aansprakelijk voor schade van de Opdrachtgever doordat zij is uitgegaan van door de Opdrachtgever of derden verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

8. CoffeeClick is niet aansprakelijk voor de kwaliteit en veiligheid van door derden aangebrachte voorzieningen zoals bedoeld in artikel 7.3.

9. CoffeeClick is gerechtigd bij de uitvoering van haar diensten en werkzaamheden derden in te schakelen en daarbij van hun diensten of producten gebruik te maken. CoffeeClick is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van tekortkomingen van derden die door haar bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken.

10. De Opdrachtgever vrijwaart CoffeeClick voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden.

11. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van CoffeeClick.

Artikel 15 Overmacht

1. In geval van overmacht is CoffeeClick gerechtigd haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst tijdelijk op te schorten zonder daardoor schadeplichtig te worden. Zij kan gedurende de periode van overmacht niet tot nakoming worden aangesproken.

2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan brand, brand bij toeleveranciers, stroomstoring, storing van het internet, ziekte van werknemers en alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop CoffeeClick geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor CoffeeClick niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Hiertoe wordt ook gerekend het geval dat derden waarvan CoffeeClick zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, ongeacht de reden daartoe, niet tot uitvoering in staat zijn.

3. CoffeeClick is niet meer tot opschorting bevoegd indien de overmacht een onafgebroken periode van drie maanden heeft geduurd of zoveel eerder indien vast staat dat nakoming door overmacht blijvend onmogelijk is geworden. Alsdan hebben Partijen het recht de Overeenkomst te ontbinden zonder dat Partijen op enige manier schadeplichtig zijn jegens elkaar. De ontbinding doet niet af aan de opeisbare betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever.

Artikel 16 Opschorting en ontbinding

1. Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere met CoffeeClick gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal CoffeeClick naar keuze steeds bevoegd zijn de eigen verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel nakoming te vorderen, onverminderd de aanspraken van CoffeeClick op schadevergoeding. Al deze gevallen hebben steeds de opeisbaarheid van al het aan CoffeeClick verschuldigde tot gevolg.

2. CoffeeClick is gerechtigd de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, door schriftelijke kennisgeving aan de Opdrachtgever, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van surseance van betaling, faillissement, onder curatele- of onderbewindstelling en/of stillegging of liquidatie van de Opdrachtgever, alsmede indien ten laste van de Opdrachtgever enig executoriaal beslag wordt gelegd.

Artikel 17 Reclamaties en klachten

1. Een klacht over verrichte werkzaamheden dient binnen veertien (14) dagen nadat de Opdrachtgever de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, schriftelijk bij CoffeeClick kenbaar te worden gemaakt, waarbij Opdrachtgever, onder overlegging van bewijsmateriaal, aan dient te geven waar de tekortkoming uit bestaat en wanneer en hoe hij de tekortkoming heeft geconstateerd. Overschrijding van deze termijn leidt tot verval van alle aanspraken.

2. Reclames ten aanzien van de hoogte van factuurbedragen dienen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ingediend bij CoffeeClick. Overschrijding van deze termijn leidt tot verval van alle aanspraken.

3. Ook indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot tijdige betaling aan CoffeeClick bestaan.

Artikel 18 Geschillen

1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voorvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen voortvloeiende uit rechtsverhouding(en) tussen CoffeeClick en de Opdrachtgever worden voorgelegd aan en beslecht door de Rechtbank Amsterdam. CoffeeClick is vrij in afwijking hiervan geschillen voor te leggen aan het op grond van de wet bevoegde gerecht.

B. HUUR- EN BRUIKLEEN

Artikel 19 Huur- en Bruikleenovereenkomsten

1. In het geval Opdrachtgever en CoffeeClick een Huur- of Bruikleenovereenkomst zijn aangegaan, dan is Opdrachtgever verplicht de Apparatuur uitsluitend voor zich en zijn eigen bedrijf op de daarvoor bestemde plaats te gebruiken en mag de Apparatuur uitsluitend na schriftelijke toestemming van CoffeeClick worden verplaatst.

2. CoffeeClick zal naar haar eigen keuze nieuwe of gereviseerde Apparatuur ter beschikking stellen.

3. Opdrachtgever is verplicht een verzekering voor de Apparatuur af te sluiten, welke in geval van schade ten minste de nieuwwaarde van de Apparatuur uitkeert. Opdrachtgever zal voor eigen rekening zorgdragen voor het dagelijks operationeel houden en reinigen van de Apparatuur.

4. Ingeval van diefstal, brand- en waterschade alsmede vernieling van de Apparatuur is Opdrachtgever verplicht om aan CoffeeClick de hieruit voortvloeiende schade tot een maximum van de nieuwprijs van de Apparatuur te vergoeden.

5. Indien de Huur- of Bruikleenovereenkomst om welke reden dan ook wordt beëindigd, is Opdrachtgever verplicht de Apparatuur aan CoffeeClick te retourneren. Alsdan is Opdrachtgever afvoerkosten ten bedrage van € 285,– per machine verschuldigd.

Lijnden, november 2020